კომერცია

გაყიდვის ზოგადი წესები და პირობები

1. ტერმინების გამოყენება.ხელშეკრულება (კონტრაქტი) გამყიდველსა და მყიდველს შორის საქონლის (საქონლის) და/ან მომსახურების (მომსახურების) გაყიდვის შესახებ, რომელიც უნდა იყოს მიწოდებული გამყიდველის მიერ, უნდა იყოს ამ პირობებით, ყველა სხვა პირობებისა და პირობების გამორიცხვით (მათ შორის, ნებისმიერი პირობის/პირობის მყიდველი აცხადებს, რომ მიმართავს ნებისმიერი შესყიდვის შეკვეთას, შეკვეთის დადასტურებას, სპეციფიკაციას ან სხვა დოკუმენტს).ეს პირობები ვრცელდება გამყიდველის ყველა გაყიდვებზე და წინამდებარე ცვლილებებს არანაირი ეფექტი არ ექნება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირდაპირ არ არის შეთანხმებული წერილობითი და ხელმოწერილი გამყიდველის ოფიცრის მიერ.მყიდველის მიერ საქონლის ან მომსახურების შეთავაზების ყოველი შეკვეთა ან მიღება უნდა ჩაითვალოს მყიდველის შეთავაზებად, შეიძინოს საქონელი და/ან მომსახურება, რომელიც ექვემდებარება ამ პირობებს.ნებისმიერი შეთავაზება მოცემულია იმის საფუძველზე, რომ არანაირი ხელშეკრულება არ დაიდება მანამ, სანამ გამყიდველი არ გაუგზავნის მყიდველს შეკვეთის დადასტურებას.

2. აღწერა.საქონლის/მომსახურების რაოდენობა/აღწერილობა უნდა იყოს მითითებული გამყიდველის ცნობაში.გამყიდველის მიერ მის კატალოგებში/ბროშურებში ან სხვაგვარად გაცემული ყველა ნიმუში, ნახატი, აღწერითი მასალა, სპეციფიკაციები და რეკლამა არ უნდა იყოს ხელშეკრულების ნაწილი.ეს არ არის გაყიდვა ნიმუშით.

3. მიწოდება:თუ გამყიდველის მიერ წერილობით სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, საქონლის მიწოდება განხორციელდება გამყიდველის საწარმოში.სერვისები უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გამყიდველის შეთავაზებაში მითითებულ ადგილზე (ადგილებზე).მყიდველმა უნდა მიიღოს საქონლის მიწოდება 10 დღის განმავლობაში გამყიდველის მიწოდებიდან, რომ საქონელი მზად არის მიწოდებისთვის.გამყიდველის მიერ საქონლის მიწოდების ან მომსახურების შესრულების თარიღები გამიზნულია როგორც სავარაუდო და მიწოდების დრო არ უნდა იყოს არსებითი შეტყობინებებით.თუ თარიღები არ არის მითითებული, მიწოდება/შესრულება უნდა განხორციელდეს გონივრულ ვადაში.წინამდებარე სხვა დებულებების გათვალისწინებით, გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირ, არაპირდაპირ ან თანმიმდევრულ ზარალზე (სამივე პირობა შეზღუდვის გარეშე მოიცავს წმინდა ეკონომიკურ ზარალს, მოგების დაკარგვას, ბიზნესის დაკარგვას, გუდვილის ამოწურვას და მსგავს ზარალს). , ხარჯები, ზიანი, გადასახადები ან ხარჯები, რომლებიც გამოწვეულია პირდაპირ ან ირიბად საქონლის ან სერვისის მიწოდების ნებისმიერი დაგვიანებით (თუნდაც გამყიდველის დაუდევრობით იყოს გამოწვეული), არც რაიმე შეფერხება აძლევს მყიდველს უფლებას შეწყვიტოს ან გააუქმოს ხელშეკრულება, თუ ეს დაგვიანება არ აღემატება 180 დღეს.თუ რაიმე მიზეზით მყიდველი არ იღებს საქონლის მიწოდებას, როდესაც მზად არის, ან გამყიდველი ვერ ახერხებს საქონლის დროულად მიწოდებას, რადგან მყიდველმა არ მიაწოდა შესაბამისი ინსტრუქციები, დოკუმენტები, ლიცენზიები ან ავტორიზაციები:

(i) საქონლის რისკი გადადის მყიდველზე;

(ii) საქონელი ჩაითვლება მიწოდებულად;და

(iii) გამყიდველს შეუძლია შეინახოს საქონელი მიწოდებამდე, რის შემდეგაც მყიდველი პასუხისმგებელია ყველა დაკავშირებულ ხარჯზე.საქონლის ნებისმიერი ტვირთის რაოდენობა, როგორც დაფიქსირებულია გამყიდველის მიერ გამყიდველის სამუშაო ადგილიდან გაგზავნისას, უნდა იყოს მყიდველის მიერ მიწოდების დროს მიღებული რაოდენობის საბოლოო მტკიცებულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მყიდველს შეუძლია საპირისპიროს დამადასტურებელი დამადასტურებელი მტკიცებულება.მყიდველმა უნდა მიაწოდოს გამყიდველს დროულად და უფასოდ წვდომა მის ობიექტებზე, როგორც ამას მოითხოვს გამყიდველი მომსახურების შესასრულებლად, აცნობებს გამყიდველს ჯანმრთელობის/უსაფრთხოების ყველა წესისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ.მყიდველმა ასევე უნდა მიიღოს და შეინარჩუნოს ყველა ლიცენზია/თანხმობა და შეასრულოს ყველა კანონმდებლობა სერვისებთან დაკავშირებით.თუ გამყიდველის მიერ სერვისების შესრულება ხელს უშლის/დაიყოვნებს მყიდველის რაიმე ქმედებით/უმოქმედობით, მყიდველი გადაუხდის გამყიდველს გამყიდველის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს.

4. რისკი/ტიტული.საქონელი ემუქრება მყიდველს მიწოდების მომენტიდან.მყიდველის უფლება საქონლის ფლობაზე დაუყოვნებლივ წყდება, თუ:

(i) მყიდველს აქვს გაკოტრების ბრძანება გამოტანილი მის წინააღმდეგ, ან დებს შეთანხმებას ან კომპოზიციას თავის კრედიტორებთან, ან სხვაგვარად სარგებლობს ნებისმიერი ნორმატიული დებულებით ამ დროისთვის მოქმედი გადახდისუუნარო მოვალეების განთავისუფლებისთვის, ან (როგორც კორპორატიული ორგანო) იწვევს კრედიტორთა კრებას (ფორმალური თუ არაფორმალური), ან შედის ლიკვიდაციაში (ნებაყოფლობითი თუ იძულებითი), გარდა გადახდისუნარიანი ნებაყოფლობითი ლიკვიდაციისა მხოლოდ რეკონსტრუქციის ან გაერთიანების მიზნით, ან ჰყავს მიმღები ან/და მენეჯერი, ადმინისტრატორი ან ადმინისტრაციული მიმღები. დანიშნულია მის ვალდებულებაზე ან მის რომელიმე ნაწილზე, ან დოკუმენტები წარედგინება სასამართლოს მყიდველის ადმინისტრატორის დასანიშნად, ან ადმინისტრატორის დანიშვნის განზრახვის შესახებ შეტყობინება მოწოდებულია მყიდველის ან მისი დირექტორების ან კვალიფიცირებული მცურავი გადასახადის მფლობელის მიერ (როგორც ეს განსაზღვრულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კანონი საწარმოების გაკოტრების შესახებ 2006 წ.), ან მიიღება დადგენილება ან წარედგინება შუამდგომლობა რომელიმე სასამართლოში მყიდველის ლიკვიდაციის ან მყიდველის მიმართ ადმინისტრაციული ბრძანების მიცემის შესახებ, ან დაწყებულია რაიმე სამართალწარმოება. მყიდველის გადახდისუუნარობის ან შესაძლო გადახდისუუნარობის შესახებ;ან

(ii) მყიდველი განიცდის ან უშვებს რაიმე სახის აღსრულებას, იქნება ეს კანონიერი თუ სამართლიანი, დაეკისროს მის საკუთრებას ან მოპოვებული იყოს მის წინააღმდეგ, ან არ იცავს ან ასრულებს რომელიმე თავის ვალდებულებას ხელშეკრულებით ან ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულებით გამყიდველსა და მყიდველს შორის, ან ვერ გადაიხდის ვალებს საწარმოს გაკოტრების შესახებ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კანონის მნიშვნელობით 2006 ან მყიდველი წყვეტს ვაჭრობას;ან

(iii) მყიდველი იტვირთება ან რაიმე სახით ანაზღაურებს რომელიმე საქონელს.გამყიდველს უფლება აქვს აღადგინოს საქონლის გადახდა, მიუხედავად იმისა, რომ რომელიმე საქონლის საკუთრება გამყიდველს არ გადაუცია.მიუხედავად იმისა, რომ საქონლის ნებისმიერი გადახდა რჩება გადაუხდელი, გამყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს საქონლის დაბრუნება.როდესაც საქონელი არ დაბრუნდება გონივრულ ვადაში, მყიდველი ანიჭებს გამყიდველს შეუქცევად ლიცენზიას ნებისმიერ დროს, რათა შევიდეს ნებისმიერ შენობაში, სადაც არის ან შეიძლება ინახებოდეს საქონელი მათი შემოწმების მიზნით, ან, სადაც მყიდველის მფლობელობის უფლება შეწყვეტილია, აღადგინოს ისინი, და გაწყვიტოს საქონელი, სადაც ისინი მიმაგრებულია ან დაკავშირებულია სხვა ნივთთან, მიყენებული ზიანისთვის პასუხისმგებლობის გარეშე.ნებისმიერი ასეთი დაბრუნება ან აღდგენა შეფერხდება მყიდველის მუდმივ ვალდებულებაზე, შეიძინოს საქონელი ხელშეკრულების შესაბამისად.როდესაც გამყიდველს არ შეუძლია დაადგინოს არის თუ არა რაიმე საქონელი ის საქონელი, რომლის მიმართაც მყიდველის მფლობელობის უფლება შეწყდა, მყიდველმა ჩაითვლება, რომ მიყიდა გამყიდველის მიერ მყიდველზე მიყიდული ყველა საქონელი იმ თანმიმდევრობით, რა თანმიმდევრობითაც იყო ანგარიშსწორება მყიდველზე. .ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, როგორიც არ უნდა იყოს გამოწვეული, გამყიდველის (მაგრამ არა მყიდველის) უფლებები, რომლებიც მოცემულია ამ ნაწილში 4, ძალაში დარჩება.

Გაყიდვების

5.ფასი.თუ გამყიდველის მიერ წერილობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, საქონლის ფასი უნდა იყოს ფასი მითითებული გამყიდველის ფასების სიაში, რომელიც გამოქვეყნებულია მიწოდების/მიწოდების თარიღზე და მომსახურების ფასი უნდა იყოს გამოთვლილი დროისა და მასალის საფუძველზე გამყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. სტანდარტული დღიური გადასახადები.ეს ფასი არ შეიცავს დამატებული ღირებულების გადასახადს (დღგ) და შეფუთვასთან, დატვირთვასთან, გადმოტვირთვასთან, გადაზიდვასთან და დაზღვევასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს/გადასახადს, რომელთა გადახდაც მყიდველს ეკისრება.გამყიდველი იტოვებს უფლებას, მიწოდებამდე ნებისმიერ დროს მყიდველს აცნობოს, გაზარდოს საქონლის/მომსახურების ფასი, რათა აისახოს გამყიდველის ღირებულების ზრდა გამყიდველის კონტროლის მიღმა ნებისმიერი ფაქტორის გამო (როგორიცაა, შეზღუდვის გარეშე, სავალუტო რყევები , ვალუტის რეგულირება, მოვალეობების შეცვლა, შრომის ღირებულების მნიშვნელოვანი ზრდა, მასალების ან წარმოების სხვა ხარჯები), საქონლის მიწოდების თარიღების, რაოდენობის ან სპეციფიკაციის ცვლილება, რომელიც უნდა მოითხოვოს მყიდველმა, ან ნებისმიერი შეფერხება გამოწვეული მყიდველის მითითებით. , ან მყიდველმა ვერ მიაწოდა გამყიდველს ადეკვატური ინფორმაცია/ინსტრუქციები.

6. გადახდა.თუ გამყიდველის მიერ წერილობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, საქონლის/მომსახურების ფასის გადახდა უნდა მოხდეს ფუნტ სტერლინგში შემდეგი: 30% შეკვეთით;60% მიწოდებამდე/შესრულებამდე არანაკლებ 7 დღით ადრე;და ბალანსი 10% მიწოდების/შესრულების დღიდან 30 დღის განმავლობაში.გადახდის დრო არსებითია.არანაირი გადახდა არ ჩაითვლება მიღებულად, სანამ გამყიდველი არ მიიღებს გაწმენდილ თანხებს.მთელი შესყიდვის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით, შესაბამისად) უნდა გადაიხადოს ზემოთ აღნიშნულის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ დამხმარე ან მასთან დაკავშირებული სერვისები რჩება გადაუხდელი.ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, ყველა გადასახადი უნდა გახდეს გადასახდელი კონტრაქტის შეწყვეტისთანავე.მყიდველი ვალდებულია განახორციელოს ყველა გადასახდელი სრულად გამოქვითვის გარეშე, იქნება ეს გადარიცხვის, შეგებებული სარჩელის, ფასდაკლების, შემცირების ან სხვაგვარად.თუ მყიდველი ვერ გადაუხდის გამყიდველს რაიმე გადასახდელ თანხას, გამყიდველს ექნება უფლება

(i) გადაიხადოს პროცენტი ასეთ თანხაზე გადახდის ვადის დაწყებიდან ყოველთვიური განაკვეთით, რომელიც ექვივალენტურია 3%-ით, სანამ არ განხორციელდება გადახდის განხილვამდე ან მის შემდეგ [გამყიდველი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს პროცენტი];

(ii) შეაჩეროს მომსახურების შესრულება ან საქონლის მიწოდება და/ან

(iii) შეწყვიტოს ხელშეკრულება შეტყობინების გარეშე

7. გარანტია.გამყიდველი უნდა გამოიყენოს გონივრული ძალისხმევა, რათა უზრუნველყოს მომსახურება ყველა მატერიალური ასპექტის შესაბამისად, მისი შეთავაზებით.გამყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდების დღიდან 12 თვის განმავლობაში საქონელი უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულების მოთხოვნებს.გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი საქონლის გარანტიის დარღვევისთვის, თუ:

(i) მყიდველი წერილობით ატყობინებს დეფექტის შესახებ გამყიდველს და, თუ ხარვეზი არის გადამზიდველთან ტრანზიტის შედეგად მიყენებული ზიანის შედეგად, 10 დღის განმავლობაში იმ დროიდან, როდესაც მყიდველმა აღმოაჩინა ან უნდა გამოეჩინა ხარვეზი;და

(ii) გამყიდველს ეძლევა გონივრული შესაძლებლობა შეტყობინების მიღების შემდეგ, შეისწავლოს ასეთი საქონელი და მყიდველი (თუ ამას სთხოვს გამყიდველი) აბრუნებს ასეთ საქონელს გამყიდველის საწარმოში მყიდველის ხარჯებით;და

(iii) მყიდველი აწვდის გამყიდველს სავარაუდო დეფექტის სრულ დეტალებს.

გარდა ამისა, გამყიდველი არ იქნება პასუხისმგებელი გარანტიის დარღვევისთვის, თუ:

(i) მყიდველი იყენებს ასეთ საქონელს ასეთი შეტყობინების შემდეგ;ან

(ii) დეფექტი წარმოიქმნება იმის გამო, რომ მყიდველმა ვერ შეასრულა გამყიდველის ზეპირი ან წერილობითი ინსტრუქციები საქონლის შენახვის, ინსტალაციის, ექსპლუატაციაში გაშვების, გამოყენების ან ტექნიკური მომსახურების შესახებ ან (თუ არ არსებობს) კარგი სავაჭრო პრაქტიკა;ან

(iii) მყიდველი ცვლის ან არემონტებს ასეთ საქონელს გამყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე;ან

(iv) დეფექტი გამოწვეულია სამართლიანი ცვეთა და ცვეთა.თუ საქონელი/მომსახურება არ შეესაბამება გარანტიას, გამყიდველი თავისი სურვილისამებრ შეაკეთებს ან შეცვლის ასეთ საქონელს (ან დეფექტურ ნაწილს) ან ხელახლა შეასრულებს მომსახურებას ან დაუბრუნებს ამ საქონლის/მომსახურების ფასს პროპორციული ხელშეკრულების განაკვეთით იმ პირობით, რომ თუ გამყიდველი ამას ითხოვს, მყიდველი, გამყიდველის ხარჯზე, დაუბრუნებს საქონელს ან ამ საქონლის იმ ნაწილს, რომელიც დეფექტურია გამყიდველს.იმ შემთხვევაში, თუ ნაკლი არ არის აღმოჩენილი, მყიდველი ანაზღაურებს გამყიდველს სავარაუდო დეფექტის გამოძიებისთვის გაწეული გონივრული ხარჯებისთვის.თუ გამყიდველი აკმაყოფილებს წინა 2 წინადადების პირობებს, გამყიდველი არ იქნება შემდგომი პასუხისმგებლობა ამ საქონლის/მომსახურების გარანტიის დარღვევისთვის.

8. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა.შემდეგი დებულებები ასახავს გამყიდველის მთელ ფინანსურ ვალდებულებას (მათ შორის ნებისმიერი პასუხისმგებლობა მისი თანამშრომლების, აგენტებისა და ქვეკონტრაქტორების ქმედებებზე/უმოქმედობებზე) მყიდველის მიმართ:

(i) ხელშეკრულების ნებისმიერი დარღვევა;

(ii) ნებისმიერი გამოყენება ან ხელახალი გაყიდვა საქონლის მყიდველის ან პროდუქციის შემცველი პროდუქტის მიერ;

(iii) მომსახურების მიწოდება;

(iv) გამყიდველის დოკუმენტაციაში არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენება ან გამოყენება;და

(v) ნებისმიერი წარმოდგენა, განცხადება ან დელიქტური ქმედება/უმოქმედობა, მათ შორის დაუდევრობა, რომელიც წარმოიშვა ხელშეკრულების ფარგლებში ან მასთან დაკავშირებით.

ყველა გარანტია, პირობა და სხვა პირობა, რომელიც ნაგულისხმევია დებულებით ან ჩვეულებრივი კანონით (გარდა იმ პირობებისა, რაც გულისხმობს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საკონტრაქტო კანონმდებლობას) კანონით ნებადართული სრულად, გამორიცხულია ხელშეკრულებიდან.არაფერი ამ პირობებში არ გამორიცხავს ან ზღუდავს გამყიდველის პასუხისმგებლობას:

(i) გამყიდველის დაუდევრობით გამოწვეული სიკვდილის ან პირადი დაზიანებისათვის;ან

(ii) ნებისმიერ საკითხზე, რომლის შესახებაც გამყიდველის მიერ მისი პასუხისმგებლობის გამორიცხვა ან მცდელობა უკანონო იქნებოდა;ან

(iii) თაღლითობის ან თაღლითური არასწორი წარმოდგენისთვის.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გამყიდველის სრული პასუხისმგებლობა კონტრაქტის, დელიქტური (მათ შორის, დაუდევრობის ან კანონიერი მოვალეობის დარღვევის), არასწორი წარმოდგენის, რესტიტუციის ან სხვაგვარად, წარმოშობილი ხელშეკრულების შესრულებასთან ან განზრახ შესრულებასთან დაკავშირებით შემოიფარგლება ხელშეკრულების ფასით;და გამყიდველი არ იქნება პასუხისმგებელი მყიდველის წინაშე მოგების დაკარგვაზე, ბიზნესის დაკარგვაზე ან გუდვილის ამოწურვაზე, ნებისმიერ შემთხვევაში, იქნება ეს პირდაპირი, არაპირდაპირი თუ თანმიმდევრული, ან რაიმე პრეტენზია თანმიმდევრული კომპენსაციის შესახებ (როგორც არ უნდა იყოს გამოწვეული), რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებული კონტრაქტი.

9. ფორსმაჟორი.გამყიდველი იტოვებს უფლებას გადადოს მიწოდების თარიღი ან გააუქმოს ხელშეკრულება ან შეამციროს მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონლის/მომსახურების მოცულობა (მყიდველის წინაშე პასუხისმგებლობის გარეშე), თუ იგი გარემოებების გამო ხელს შეუშლის ან გადაიდო ბიზნესის წარმოებაში. მისი გონივრული კონტროლის მიღმა, მათ შორის, შეუზღუდავად, ღვთის ქმედებები, ობიექტების ან აღჭურვილობის ექსპროპრიაცია, კონფისკაცია ან რეკვიზიცია, სამთავრობო ქმედებები, დირექტივები ან მოთხოვნები, ომი ან ეროვნული საგანგებო მდგომარეობა, ტერორიზმის აქტები, პროტესტი, ბუნტი, სამოქალაქო არეულობა, ხანძარი, აფეთქება, წყალდიდობა, უბედურება, არახელსაყრელი ან ექსტრემალური ამინდის პირობები, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ქარიშხალი, ქარიშხალი, ტორნადო ან ელვა, სტიქიური უბედურებები, ეპიდემია, ბლოკირება, გაფიცვები ან სხვა შრომითი დავა (დაკავშირებული იქნება თუ არა რომელიმე მხარის სამუშაო ძალასთან), ან შეზღუდვები ან შეფერხებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ გადამზიდავებზე ან შეუძლებლობა ან დაგვიანება ადეკვატური ან შესაფერისი მასალების, შრომის, საწვავის, კომუნალური საშუალებების, ნაწილების ან ტექნიკის მიწოდების მიწოდებაში, რაიმე ლიცენზიის, ნებართვის ან უფლებამოსილების მოპოვების შეუძლებლობა, იმპორტის ან ექსპორტის რეგულაციები, შეზღუდვები ან ემბარგოები.

10. ინტელექტუალური საკუთრება.ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება პროდუქტებზე/მასალებზე, რომლებიც შემუშავებულია გამყიდველის მიერ, დამოუკიდებლად ან მყიდველთან ერთად, რომელიც ეხება სერვისებს, ეკუთვნის გამყიდველს.

11. გენერალი.გამყიდველის ყოველი უფლება ან დაცვის საშუალება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ არის ზიანს აყენებს გამყიდველის სხვა უფლებას ან დაცვის საშუალებას, მიუხედავად იმისა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თუ არა.თუ ხელშეკრულების რომელიმე დებულება რომელიმე სასამართლოს ან მსგავსი ორგანოს მიერ აღმოჩნდება მთლიანად ან ნაწილობრივ უკანონოდ, ბათილად, ბათილად, ბათილად, არააღსრულებად ან დაუსაბუთებლად, ეს უნდა იყოს ასეთი უკანონობის, ბათილობის, ბათილობის, ბათილობის, არააღსრულებადობის ან დაუსაბუთებლობის ფარგლებში. ჩაითვლება გაყოფად და ხელშეკრულების დარჩენილი დებულებები და ასეთი დებულების დარჩენილი ნაწილი გაგრძელდება სრული ძალაუფლებით.გამყიდველის მიერ ხელშეკრულების რომელიმე დებულების აღსრულებაში ან ნაწილობრივ აღსრულებაში წარუმატებლობა ან დაგვიანება არ განიხილება, როგორც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მის რომელიმე უფლებაზე უარის თქმა.გამყიდველს შეუძლია გადასცეს ხელშეკრულება ან მისი რომელიმე ნაწილი, მაგრამ მყიდველს არ აქვს უფლება გადასცეს ხელშეკრულება ან მისი რომელიმე ნაწილი გამყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.გამყიდველის ნებისმიერი უარის თქმა მყიდველის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი დებულების დარღვევის შესახებ ან რაიმე ვალდებულების შესრულებაზე, არ ჩაითვლება უარის თქმად რაიმე შემდგომ დარღვევაზე ან ვალდებულებაზე და არანაირად არ იმოქმედებს ხელშეკრულების სხვა პირობებზე.კონტრაქტის მხარეები არ აპირებენ, რომ ხელშეკრულების რომელიმე პირობა აღსრულდეს 2010 წლის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კონტრაქტების (მესამე მხარეების უფლებები) სახელშეკრულებო კანონის საფუძველზე ნებისმიერი პირის მიერ, რომელიც არ არის მისი მხარე.ხელშეკრულების ფორმირება, არსებობა, მშენებლობა, შესრულება, მოქმედება და ყველა ასპექტი რეგულირდება ჩინეთის კანონმდებლობით და მხარეები ექვემდებარებიან ჩინეთის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის ზოგადი წესები და პირობები

1. პირობების გამოყენებადობა.ეს პირობები ვრცელდება მყიდველის („შეკვეთა“) მიერ საქონლის („საქონელი“) მიწოდების ან/და სერვისების („მომსახურების“) მიწოდების შესახებ ნებისმიერ შეკვეთაზე, და შეკვეთის პირისპირ პირობებთან ერთად, არის მხოლოდ პირობები, რომლებიც არეგულირებს მყიდველსა და გამყიდველს შორის საკონტრაქტო ურთიერთობას საქონელთან/მომსახურებებთან დაკავშირებით.ალტერნატიული პირობები გამყიდველის შეთავაზებაში, ანგარიშ-ფაქტურებში, დადასტურებაში ან სხვა დოკუმენტებში ბათილია და არ მოქმედებს.შეკვეთის პირობების არანაირი ცვლილება, მათ შორის ამ პირობებისა და პირობების შეზღუდვის გარეშე, არ იქნება სავალდებულო მყიდველისთვის, თუ მყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელი არ არის წერილობითი შეთანხმებული.

2. ყიდვა.შეკვეთა წარმოადგენს მყიდველის შეთავაზებას მასში მითითებული საქონლის ან/და მომსახურების შესაძენად.მყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს გააუქმოს ასეთი შეთავაზება გამყიდველთან შეტყობინებით.გამყიდველმა უნდა მიიღოს ან უარყოს შეკვეთა მასში მითითებულ ვადაში მყიდველისთვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით.თუ გამყიდველი უპირობოდ არ მიიღებს ან უარჰყოფს შეკვეთას ასეთ ვადაში, იგი ძალადაკარგულია და განისაზღვრება ყველა თვალსაზრისით.გამყიდველის აღიარება, გადახდის მიღება ან შესრულების დაწყება წარმოადგენს შეკვეთის არაკვალიფიციურ მიღებას.

3. დოკუმენტაცია.გამყიდველის ინვოისებსა და ამონაწერებში ცალკე უნდა იყოს მითითებული დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) განაკვეთი, დარიცხული თანხა და გამყიდველის რეგისტრაციის ნომერი.გამყიდველმა უნდა მიაწოდოს საქონელთან დაკავშირებული საკონსულტაციო შენიშვნები, სადაც მითითებულია შეკვეთის ნომერი, საქონლის ბუნება და რაოდენობა და როგორ და როდის გაიგზავნა საქონელი.მყიდველისთვის საქონლის ყველა ტვირთი უნდა შეიცავდეს შეფუთვას და, საჭიროების შემთხვევაში, „შესაბამისობის სერთიფიკატს“, თითოეულში, სადაც ნაჩვენებია შეკვეთის ნომერი, საქონლის ბუნება და რაოდენობა (ნაწილის ნომრების ჩათვლით).

4. მყიდველის ქონება.მყიდველის მიერ გამყიდველის მიერ შეკვეთის შესრულების მიზნით მიწოდებული ყველა ნიმუში, ძაფი, ფორმა, ხელსაწყოები, ნახატები, მოდელები, მასალები და სხვა ნივთები რჩება მყიდველის საკუთრებაში და იქნება გამყიდველის რისკის ქვეშ, სანამ მყიდველს არ დაუბრუნდება.გამყიდველმა არ უნდა ამოიღოს მყიდველის ქონება გამყიდველის მეურვეობიდან და არ დაუშვას მისი გამოყენება (გარდა შეკვეთის შესრულების მიზნით), დაყადაღებული ან დაყადაღებული.

5. მიწოდება.დრო არის არსებითი შეკვეთის შესასრულებლად.გამყიდველმა უნდა მიაწოდოს საქონელი და/ან შეასრულოს მომსახურება შეკვეთაში მითითებულ შენობაში შეკვეთაზე მითითებულ მიწოდების თარიღამდე ან ადრე, ან თუ თარიღი არ არის მითითებული, გონივრულ ვადაში.თუ გამყიდველს არ შეუძლია მიწოდება შეთანხმებულ თარიღამდე, გამყიდველი ახორციელებს მიწოდების სპეციალურ შეთანხმებებს, როგორც მყიდველმა შეიძლება მიმართოს, გამყიდველის ხარჯზე, და ასეთი შეთანხმებები არ შელახავს მყიდველის უფლებებს შეკვეთით.მყიდველს შეუძლია მოითხოვოს საქონლის მიწოდების ან/და სერვისების შესრულების გადადება, ამ შემთხვევაში გამყიდველი ვალდებულია მოაწყოს ნებისმიერი საჭირო უსაფრთხო შენახვა გამყიდველის რისკის ქვეშ.

6. ფასები და გადახდა.საქონლის/მომსახურების ფასი მითითებული უნდა იყოს შეკვეთაში და არ შეიცავს ნებისმიერ მოქმედ დღგ-ს (რომელიც მყიდველმა უნდა გადაიხადოს დღგ-ს ინვოისზე) და მოიცავს შეფუთვას, შეფუთვას, გადაზიდვის, დაზღვევას, გადასახადები ან გადასახადები (გარდა დღგ-ისა).მყიდველი გადაიხდის მიწოდებულ საქონელს/მომსახურებას გამყიდველისგან მოქმედი დღგ-ს ინვოისის მიღებიდან 60 დღის განმავლობაში, თუ შეკვეთით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, იმ პირობით, რომ საქონელი/მომსახურება იქნება მიწოდებული და უპირობოდ მიღებული მყიდველის მიერ.მაშინაც კი, როდესაც მყიდველმა გადაიხადა, მყიდველი იტოვებს უფლებას უარყოს მყიდველისთვის მიწოდების შემდეგ გონივრულ ვადაში საქონლის/მომსახურების მთელი ან რომელიმე ნაწილი, თუ ისინი ყველა თვალსაზრისით არ შეესაბამება შეკვეთას, და ასეთ შემთხვევაში, გამყიდველი მოთხოვნისთანავე დაუბრუნებს მყიდველის მიერ ან მისი სახელით გადახდილ ყველა თანხას ამ საქონლის/მომსახურების მიმართ და შეაგროვებს უარყოფილ საქონელს.

7. რისკის/ტიტულის გავლა.საქონლის უარყოფის მყიდველის უფლებებზე ზემოქმედების გარეშე, საქონლის სათაური გადაეცემა მყიდველს მიწოდებისთანავე.საქონლის რისკი მხოლოდ მყიდველს გადაეცემა მყიდველის მიერ მიღების შემდეგ.თუ საქონელი უარყოფილია მყიდველის მიერ მათთვის გადახდის შემდეგ, ასეთი საქონლის სათაური მხოლოდ გამყიდველს დაუბრუნდება მყიდველის მიერ ამ საქონლისთვის გადახდილი თანხის სრული დაბრუნების შემდეგ.

8. ტესტირება და ინსპექტირება.მყიდველი იტოვებს უფლებას შეამოწმოს/შეამოწმოს საქონელი/მომსახურება მის მიწოდებამდე ან მის მიღებამდე.გამყიდველი, საქონლის/მომსახურების მიწოდებამდე, უნდა ჩაატაროს და ჩაიწეროს ისეთი ტესტები/ინსპექტირება, რაც შეიძლება მოითხოვოს მყიდველმა, და უსასყიდლოდ მიაწოდოს მყიდველს მისი აღებული ყველა ჩანაწერის დამოწმებული ასლები.წინა წინადადების ეფექტის შეზღუდვის გარეშე, თუ ბრიტანული ან საერთაშორისო სტანდარტი ვრცელდება საქონელზე/მომსახურებაზე, გამყიდველი ვალდებულია შეამოწმოს/შეამოწმოს შესაბამისი საქონელი/მომსახურება ამ სტანდარტის მკაცრად შესაბამისად.

9. ქვეკონტრაქტი/დავალება.გამყიდველმა არ უნდა გააფორმოს ქვეკონტრაქტი ან გადასცეს ამ შეკვეთის რომელიმე ნაწილი მყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.მყიდველს შეუძლია ამ ბრძანებით გათვალისწინებული სარგებელი და ვალდებულებები გადასცეს ნებისმიერ პირს.

Შესყიდვა

10. გარანტიები.ყველა პირობა, გარანტია და ვალდებულება გამყიდველის მხრიდან და მყიდველის ყველა უფლება და სამართლებრივი დაცვის საშუალება, გამოხატული ან ნაგულისხმევი საერთო კანონით ან წესდებით, ვრცელდება შეკვეთაზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ მიზნისთვის ვარგისიანობისა და ვაჭრობის შესახებ, იმის საფუძველზე, რომ გამყიდველი აქვს სრული ინფორმაცია იმ მიზნების შესახებ, რისთვისაც მყიდველი მოითხოვს საქონელს/მომსახურებას.საქონელი უნდა შეესაბამებოდეს გამყიდველის მიერ გაკეთებულ სპეციფიკაციებს/განცხადებებს და პრაქტიკის ყველა შესაბამის კოდს, სახელმძღვანელო მითითებებს, სტანდარტებსა და რეკომენდაციებს, რომლებიც შედგენილია სავაჭრო ასოციაციების ან სხვა ორგანოების მიერ, მათ შორის ყველა მოქმედი ბრიტანული და საერთაშორისო სტანდარტებისა, და შეესაბამება საუკეთესო ინდუსტრიულ პრაქტიკას.საქონელი უნდა იყოს კარგი და ჯანსაღი მასალისაგან და პირველი კლასის დამუშავებისგან, ყოველგვარი დეფექტისგან.სერვისები მიწოდებული უნდა იყოს მთელი სათანადო უნარებითა და ზრუნვით და იმის საფუძველზე, რომ გამყიდველი თვლის, რომ არის ექსპერტი შეკვეთის შესრულების ყველა ასპექტში.გამყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ მას აქვს უფლება გადასცეს საქონელზე საკუთრების უფლება და რომ საქონელი თავისუფალია ყოველგვარი გადასახადისგან, გირავნობის, ტვირთის ან სხვა უფლებისგან მესამე მხარის სასარგებლოდ.გამყიდველის გარანტიები მოქმედებს 18 თვის განმავლობაში საქონლის მიწოდებიდან ან სერვისების განხორციელებიდან.

11. ანაზღაურება.გამყიდველი დაიცავს და აანაზღაურებს მყიდველს ნებისმიერი ზარალის, პრეტენზიისა და ხარჯისგან (მათ შორის ადვოკატის საფასურის ჩათვლით) და წინააღმდეგ:

(ა) ნებისმიერი პირადი დაზიანება ან ქონების დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია გამყიდველის, მისი აგენტების, მსახურების ან თანამშრომლების ან საქონლისა და/ან სერვისების მიერ;და

(ბ) ნებისმიერი ინტელექტუალური ან სამრეწველო საკუთრების უფლების ნებისმიერი დარღვევა, რომელიც ეხება საქონელს და/ან მომსახურებას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი დარღვევა ეხება მხოლოდ მყიდველის მიერ მოწოდებულ დიზაინს.

(ბ) ქვეპუნქტით წარმოქმნილი ნებისმიერი დანაკარგის/პრეტენზიის/დანახარჯის შემთხვევაში, გამყიდველი თავისი ხარჯით და მყიდველის არჩევით, ან საქონელს არღვევს, ჩაანაცვლებს თავსებადი არადამრღვევი საქონლით, ან სრულად დააბრუნებს გადახდილ თანხებს. მყიდველი დამრღვევ საქონელთან დაკავშირებით.

12. შეწყვეტა.ნებისმიერი უფლებისა და დაცვის საშუალებაზე ზიანის მიყენების გარეშე, რომელიც მას შეიძლება ჰქონდეს, მყიდველს შეუძლია შეწყვიტოს შეკვეთა დაუყოვნებელი მოქმედებით, ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე, თუ რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევაში: (ა) გამყიდველი დადებს ნებისმიერ ნებაყოფლობით შეთანხმებას თავის კრედიტორებთან ან ექვემდებარება ადმინისტრაციული ბრძანება, ხდება გაკოტრებული, გადადის ლიკვიდაციაში (სხვაგვარად გაერთიანების ან რეკონსტრუქციის მიზნით);(ბ) ტვირთმზიდი ფლობს ან დანიშნულია გამყიდველის აქტივების ან ვალდებულებების მთელ ან რომელიმე ნაწილზე;(გ) გამყიდველი არღვევს შეკვეთით ნაკისრ ვალდებულებებს და ვერ გამოასწორებს ასეთ დარღვევას (როდესაც გამოსწორება შესაძლებელია) მყიდველის წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან ოცდარვა (28) დღის განმავლობაში, რომელიც ითხოვს გამოსწორებას;(დ) გამყიდველი წყვეტს ან ემუქრება ბიზნესის წარმოების შეწყვეტას ან ხდება გადახდისუუნარო;ან (ე) მყიდველი გონივრულად ხვდება, რომ ზემოთ ნახსენები რომელიმე მოვლენა მოხდება გამყიდველთან მიმართებაში და ამის შესახებ აცნობებს გამყიდველს.გარდა ამისა, მყიდველს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შეკვეთა გამყიდველისთვის ათი (10) დღის წერილობითი შეტყობინების მიწოდებით.

13. კონფიდენციალობა.გამყიდველი არ უნდა და უზრუნველყოს, რომ მისი თანამშრომლები, აგენტები და ქვეკონტრაქტორები არ გამოიყენონ ან არ გაუმჟღავნონ მესამე მხარეს, მყიდველის ბიზნესთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ინფორმაციას, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება სპეციფიკაციებით, ნიმუშებითა და ნახაზებით, რომლებიც შეიძლება ცნობილი გახდეს გამყიდველი შეკვეთის შესრულებით ან სხვაგვარად, გარდა იმისა, რომ ასეთი ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საჭიროა შეკვეთის სათანადო შესრულებისთვის.შეკვეთის დასრულების შემდეგ, გამყიდველი უბრუნდება და დაუყოვნებლივ მიაწოდებს მყიდველს ყველა ასეთი ნივთით და მისი ასლით.გამყიდველი მყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე არ უნდა გამოიყენოს მყიდველის სახელი ან სავაჭრო ნიშნები შეკვეთასთან დაკავშირებით, ან გაამჟღავნოს შეკვეთის არსებობა რაიმე საჯარო მასალებში.

14. სახელმწიფო კონტრაქტები.თუ შეკვეთის სახეზე მითითებულია, რომ ის ეხმარება მყიდველთან დადებულ კონტრაქტს ჩინეთის მთავრობის დეპარტამენტის მიერ, წინამდებარე დანართში მითითებული პირობები ვრცელდება შეკვეთაზე.იმ შემთხვევაში, თუ დანართში მოცემული ნებისმიერი პირობა ეწინააღმდეგება წინამდებარე პირობებს, პირველს მიენიჭება უპირატესობა.გამყიდველი ადასტურებს, რომ შეკვეთით დაწესებული ფასები არ აღემატება გამყიდველის მიერ მიწოდებულ ანალოგიურ საქონელზე დაწესებულს, ჩინეთის მთავრობის დეპარტამენტსა და გამყიდველს შორის დადებული პირდაპირი ხელშეკრულებით.მყიდველზე მითითებები ნებისმიერ კონტრაქტში მყიდველსა და ჩინეთის მთავრობის დეპარტამენტს შორის ჩაითვლება გამყიდველზე მითითებად ამ წესებისა და პირობების მიზნებისთვის.

15. საშიში ნივთიერებები.გამყიდველი აცნობებს მყიდველს ნებისმიერი ინფორმაციის შესახებ ნივთიერებების შესახებ, რომლებიც ექვემდებარება მონრეალის პროტოკოლს, რომელიც შეიძლება იყოს შეკვეთის საგანი.გამყიდველი ვალდებულია შეასრულოს ყველა მოქმედი რეგულაცია ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ნივთიერებებთან დაკავშირებით და მიაწოდოს მყიდველს ისეთი ინფორმაცია შეკვეთით მოწოდებული ნივთიერებების შესახებ, როგორც შეიძლება მოითხოვოს მყიდველმა ამ წესებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, ან სხვაგვარად უზრუნველყოს, რომ მყიდველმა იცის რაიმეს შესახებ. განსაკუთრებული სიფრთხილის ზომები, რომლებიც აუცილებელია საქონლის მიღებისას და/ან გამოყენებისას ნებისმიერი პირის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.

16. სამართალი.ბრძანება რეგულირდება ინგლისური კანონმდებლობით და ორივე მხარე დაექვემდებარება ჩინეთის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.

17. წარმოშობის სერტიფიკატი;კონფლიქტის მინერალების შესაბამისობა.გამყიდველი მყიდველს უნდა მიაწოდოს წარმოშობის სერტიფიკატი თითოეული საქონლისთვის, რომელიც გაიყიდება აქ და ასეთი სერტიფიკატი უნდა მიუთითებდეს წარმოშობის წესზე, რომელიც გამყიდველმა გამოიყენა სერტიფიცირებისას.

18. გენერალური.მყიდველის მიერ გამყიდველის მიერ შეკვეთის რაიმე დარღვევაზე უარის თქმა არ განიხილება გამყიდველის მიერ იმავე ან სხვა დებულების რაიმე შემდგომ დარღვევაზე.თუ რომელიმე დებულება კომპეტენტურმა ორგანომ მიიჩნია, რომ მთლიანად ან ნაწილობრივ არ არის ძალადაკარგული ან არააღსასრულებელი, სხვა დებულებების მოქმედებაზე გავლენას არ მოახდენს.დებულებები ან სხვა დებულებები გამოხატული ან ნაგულისხმევი, რომ გადარჩება ვადის გასვლის ან შეწყვეტის შესახებ, ინარჩუნებს შემდეგს, მათ შორის: პუნქტები 10, 11 და 13. შეტყობინებები, რომლებიც უნდა მიეწოდებინათ აქ უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიძლება მოხდეს ხელით, გაგზავნილი პირველი კლასის ფოსტით ან გაგზავნილი. ფაქსიმილური გადაცემით შეკვეთაში მყოფი მეორე მხარის მისამართზე ან ნებისმიერ სხვა მისამართზე, რომელსაც მხარეები დროდადრო აცნობებენ წერილობით.